top of page
line_oa_chat_210513_131008.jpg

Teak Gold

สาระน่ารู้ ธรรมชาติของ
ไม้สักทอง

ประเภทของไม้สักทอง

คุณสมบัติ ไม้สักทอง แต่ละประเภท

 

         1. ไม้สักป่าปลูก เป็นไม้สักที่ปลูกในพื้นที่เอกชน หรือที่เราเรียกกันว่าพื้นที่ นส.3ก. จัดเป็นไม้สักที่มีราคาต่ำที่สุด ถ้าวัดกันจากปริมาณของไม้สักทั้ง 3 ประเภท เนื่องจากสภาพของไม้ จะมีเนื้อของแกนไม้น้อยส่วนมากมักจะนำมา ทำเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กและราคาไม่สูงมากนัก

 

         2. ไม้สักสวนป่า มาจากป่าธรรมชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งจะมีคุณภาพของเนื้อไม้รองลงมาจากไม้เรือนเก่า โดยไม้ชนิดนี้มักจะถูกนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นไม้ที่หาได้ง่าย และมีราคาไม่แพงมาก

ลักษณะของเนื้อไม้จะออกสีค่อนข้างน้ำตาลแดงตรงส่วนของแกนไม้ มาจากป่าธรรมชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งจะมีคุณภาพของเนื้อไม้รองลงมาจากไม้เรือนเก่า โดยไม้ชนิดนี้มักจะถูกนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นไม้ที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงมาก ลักษณะของเนื้อไม้จะออกสีค่อนข้างน้ำตาลแดงตรงส่วนของแกนไม้
 

         3. ไม้สักเก่า ทำมาจากไม้สักเรือนเก่า ที่ทำการรื้อถอนจากบ้านเก่าจากนั้นจึงนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
ลักษณะของไม้ประเภทนี้จะมีสีออกน้ำตาลคล้ำ ซึ่งถือว่าเป็นไม้สักที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมีความชื้นทางธรรมชาติต่ำ และเมื่อนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์จะมีราคาแพงที่สุดในบรรดาไม้สักประเภทอื่นๆ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการหดตัวและรอยแตกของไม้ ใช้กันชั่วลูกชั่วหลานทีเดียว 

bottom of page